Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

PRODUKTY


 

 


Komplexní dodávky technologických systémů

Od svého založení je CHEMCOMEX zaměřen na komplexní a všeprofesní dodávky technologických zařízení a systémů, včetně dodávek formou „na klíč“. Projekty realizujeme od návrhu technického řešení, přes vypracování realizační a konstrukční dokumentace, předmontáž až po montáž na místě a uvedení do provozu.

 • komplexní dodávky technologických subsystémů zahrnujících nádrže, aparáty, čerpadla, armatury, ocelové konstrukce, měření a regulaci, elektronapájení
 • technologické aparáty a potrubní rozvody
 • systémy měření a regulace
 • systémy odběru vzorků kapalin a plynů
 • systémy on-line měření chemických parametrů
 • systémy speciálních měření dozimetrických veličin
 • speciální laboratorní a zkušební zařízení

Dodávky jsou zaměřeny na oblast jaderné i klasické energetiky, plynárenství, teplárenství a průmyslové chemie.


Potrubní systémy

CHEMCOMEX je dlouholetým dodavatelem potrubních systémů pro jadernou i klasickou energetiku. Dodávky realizujeme od návrhu potrubních systémů, vypracování realizační a konstrukční dokumentace, prefabrikaci až po montáž a uvedení do provozu.
Jaderný ostrov jaderných elektráren:

 • systémy vložených okruhů chlazení
 • potrubí technické a chladicí vody
 • potrubí superhavarijního dochlazování parních generátorů
 • potrubí rozvodu stlačených plynů
 • potrubí pro demivodu, dekontaminační roztoky a roztoky provozních chemikálií
 • impulsní potrubí pro odběry vzorků a polní instrumentaci
 • související potrubí, čerpadla, nádrže a armatury

Sekundární okruh jaderných elektráren, klasická energetika a teplárenství

 • hlavní parní a napájecí potrubí
 • středotlaká a nízkotlaká parní potrubí
 • potrubí havarijního dochlazování
 • potrubí chladící vody
 • potrubí rozvodu stlačených plynů
 • potrubí olejového hospodářství
 • impulsní potrubí pro odběry vzorků a polní instrumentaci
 • související potrubí, čerpadla, nádrže a armatury

Doplňkovou službou k dodávkám kompletních potrubních celků je zakázková výroba dílčích potrubních komponent, především přechodů, segmentových kolen a tvarovek T a Y, a to v průměrech do DN1000 a v provedení z uhlíkových i nerezových ocelí.


Projekční a inženýrské práce

CHEMCOMEX nabízí zákazníkům komplexní inženýrské služby spojené s přípravou a realizací staveb pro zakázky typu výstavba průmyslových a stavebních objektů, instalace technologických systémů, popřípadě opravy či dodávky subsystémů, automatizace, měření a elektronapájení.

Rozsah služeb

 • Vypracování studií realizovatelnosti
 • Geologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb a projektová činnost v oboru vodohospodářské stavby
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • Vypracování realizační dokumentace
 • Návrhy potrubních systémů, včetně pevnostních výpočtů, návrhů uložení a opěrných konstrukcí
 • Vypracování konstrukční a výrobní dokumentace, včetně tlakových zařízení a nádob
 • Vypracování provozních předpisů a návodů
 • Řízení projektu
 • Výkon autorského dozoru
 • Převedení dokumentace do digitální podoby

Uvedené činnosti jsou prováděny nejen pro nové investiční akce, ale i pro rekonstrukce a modernizace staveb či technologických celků. Poskytované služby jsou zaměřeny na energetiku, průmyslovou chemii a stavebnictví.


Servis a modifikace provozovaných technologií

Nedílnou součástí produktového portfolia je servis a modifikace provozovaných technologických systémů. CHEMCOMEX nabízí zajištění plánované, nahodilé a prediktivní údržby, kontrol a revizí, rekonstrukcí a modernizací strojních částí technologických systémů.


Vyřazování, demontáže, dekontaminace a likvidace technologických celků v energetice

Součástí nabízených činností jsou činnosti související s vyřazováním technologických celků z provozu, jejich demolicí a likvidací, tedy především:

 • provádění demontáže technologických zařízení, potrubí, ocelových konstrukcí, kabeláže a elektro vybavení,
 • provádění demolic stavebních konstrukcí,
 • výroba a dodávka systémů pro selekci, fragmentaci a dekontaminaci likvidovaných technologii v jaderném průmyslu.

Uvedené činnosti jsou prováděny od projekční přípravy, přes výrobu technologických zařízení, vlastní demontážní a likvidační práce, třídění materiálu až po následné zpracování a likvidaci odpadů.


Zpracování radioaktivních odpadů

Našim zákazníkům nabízíme zákaznicky orientovaná řešení na klíč pro tyto technologie:

 • solidifikace radioaktivních odpadů (kaly, ionexy, koncentráty) metodou cementace
 • solidifikace radioaktivních odpadů (kaly, ionexy, koncentráty) metodou alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric (tzv. geopolymery) do vlastní matrice ALUSIL
 • zpracování kontaminovaných vod (separace nuklidů pod zákonné úrovně a následné zpracování koncentrátu)
 • třídění a zpracování pevných odpadů

Tyto technologie jsme připraveni dodat jak pro provozní využití, tak pro užití v rámci vyřazování a likvidace jaderných bloků nebo průmyslových provozů.

Zpracování radioaktivních odpadů není zaměřeno jen na dodávky zařízení, ale i na poskytování zpracovatelských služeb v oblasti solidifikace a nakládání s odpady, případně pronájem technologického zařízení.


Sanace kontaminovaných území

CHEMCOMEX disponuje vybavením a know-how pro sanaci horninového prostředí metodami in situ. Služby jsou zaměřeny na:

 • průzkum znečištění ve smyslu Vyhlášky o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
 • analýzy rizik dle Metodického pokynu MŽP
 • sanaci kontaminovaných území

Více najdete na www.insitusanace.cz


Inženýrská geologie a hydrogeologie

Dlouholetou podnikatelskou aktivitou jsou práce v oblasti geologie, hydrogeologie a vrtných prací. Pro naše klienty zajišťujeme provádění komplexního inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. Vybaveni jsme vlastní vrtnou a servisní technikou. Nabízené služby jsou zaměřeny na:

 • průzkum pro potřeby zakládání všech druhů staveb
 • vyhledání zdrojů podzemní vody, včetně vrtání jímacích studní
 • geologický průzkum pro vsakování
 • vrtání průzkumných, monitorovacích a stavebních vrtůvrtů

Další informace najdete na www.pruzkumnevrty.cz a www.vrtanistudni.cz


Výzkum a vývoj

CHEMCOMEX se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem zaměřeným na oblast:

 • Solidifikace radioaktivních odpadů (kalů, ionexů a koncentrátů) do cementových matric a alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric (tzv. geopolymerů)
 • Zákaznicky orientované cementové a geopolymerní matrice pro fixaci nebezpečných odpadů, včetně radioaktivních odpadů
 • Obalové soubory pro ukládání odpadů na bázi geopolymerních pojiv
 • Zpracovatelská zařízení pro oblast nakládání s odpady (automatizované solidifikační linky)
 • Výzkum a vývoj nových progresivních metod a postupů v oblasti nakládání s odpady
 • Progresivní technologie pro sanaci kontaminovaného životního prostředí zaměřené na:
  • reduktivní technologie pro dehalogenaci chlorovaných etylenů a jejich kombinaci s bioremediačními procesy
  • nástroje pro sledování stavu horninového prostředí
  • moderní postupy a materiály pro stabilizaci odpadů
  • využití mikrovlnných technologií

 


Expertní práce v oblasti jaderného paliva a speciální softwarové aplikace

Tým specialistů pro informační technologie zajišťuje pro zákazníky návrh, tvorbu, instalaci a servis softwarových aplikací v oblastech:

 • spolupráce na vývoji monitorovacího systému aktivní zóny v jaderných elektrárnách SCORPIO-VVER
 • vývoj a aplikace termodynamických a termomechanický výpočetních kódů v oblasti jaderné energetiky
 • podpora chemické služby v jaderných a klasických elektrárnách (založeno na bázi vlastního produktu CHEMIS)
 • vývoj řídících a informačních systémů pro oblasti radioterapie
 • vývoj systému pro automatizované stanovení a hodnocení dávek obdržených pacienty při lékařském ozáření

 


Speciální školení a poradenská činnost v oblasti BOZP a PO

V rámci speciálních školení BOZP a poradenské činnosti naplňujeme požadavky NV č. 362 / 2005Sb., její přílohy, článku II., odst.9, kdy zaměstnavatel (fyz. osoba - OSVČ nebo právnická osoba), zajistí aby zaměstnanec (pracovník), provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu (OOPPPP) byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

Nabízíme tyto typy školení:

 • Speciální školení pro práce ve výškách, v osobních ochranných pracovních postrojích a za použití dalších ochranných fixačních pracovních prostředků k zamezení pádu
 • Speciální školení - evakuace, vyprošťování pomocí evakuačního zařízení ROLLGLISS R 550 a další použití jeho příslušenství

 

Osnovy školení se zaměřují zejména na:

 • praktické použití těchto prostředků při práci- správná technika ustrojení a technika ukotvení
 • zakázané manipulace a postupy, mimořádné pracovní situace při práci s OOPPPP
 • modelové nácviky a instruktáže při vyprošťování po pádu a zachycení v osobním ochranném pracovním postroji
 • evakuace - vyprošťování osob pomocí evakuačního systému ROLLGLISS při dalších mimořádných událostech (požár apod.), ukázky praktické obsluhy tohoto zařízení a dalšího příslušenství tohoto systému
 • seznámení se  základní normativními požadavky( ČSN EN aj.) pro revize, kontroly a technické požadavky na OOPPPP

 

Tato školení  však nenahrazují speciální školení pro používání osobních ochranných pracovních postrojů, slaňovacích systémů a dalších lanových a fixních systémů na kolmé stěně, za hranou pádu prováděné pracovní lezeckou technikou (průmyslová, horolezecká, speleologická technika apod.)!