Inženýrsko-geologické a speciální vrty a jejich likvidace

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy

Vrtání a instalace studní

MOBIF – biofiltrační jednotka

VSAKOŇ

  • Robotická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů
  • Zařízení pro mobilní vsakovací zkoušky
  • Jednodušší a rychlejší zjištění koeficientu vsaku kv
  • Současné určení souřadnic místa měření
  • Poskytnutí potřebného množství dat pro vyhodnocení vsakovacích poměrů na plošně rozsáhlých územích

Vrty pro tepelná čerpadla

Sanace ekologických zátěží

Hospodaření se srážkovou vodou

Kontaktujte nás